2009-01-23 Dalila Nannarella*PL & Viraxas Alara*PL

Kocurek Kari, kremowy Kocurek Kemal, rudy, pręgowanie klasyczne Kocurek Kola, kremowy
Kari Kemal Kola